Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie

Program Rodzina 500+

Program "500+" jest realizowany na podatwie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r., poz. 924) w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka
- opiekunowi prawnemu dziecka 

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

Jak składać wnioski?

Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać listownie lub drogą elektroniczną za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

STATUS RODZINY

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko, choć w tym przypadku do uzyskania świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.

Jak wypłacane jest świadczenie w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko. Istotne jest jednak, że do czasu rozwodu lub separacji orzeczonych prawomocnymi orzeczeniami sądu współmałżonkowie tworzą rodzinę. 

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł przysługuje?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

OKRESY ZASIŁKOWE:

Prawo do uzyskania świadczenia wychowawczego ustalane jest na 1,5 roku - od 1 października 2019  do 31 maja 2021

 • Jeżeli wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata za październik nastąpi do 31 października.
 •  W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, ustalenie prawa do świadczenia „500+” i wypłata za październik oraz listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • Złożenie wniosku w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
 • Natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, przyznanie i wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 31 stycznia następnego roku.

​​Należy pamiętać, że jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do uzyskania świadczenia "500 +" zostanie ustalone od miesiącas złożenia wniosk, bez wyrówniania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Świadczenie wychowawcze  NIE jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny