Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (UE) 2016/679) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dmosinie reprezentowany przez Kierownika GOPS  w Dmosinie – Agnieszkę Janczak.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie: adres e- mail: iodo.gopsdmosin@tylda.dot.pl lub listownie pod adresem Administratora
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, zadań zleconych oraz na podstawie zawartych umów.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

◦  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

◦   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie.

  1. Pani/ Pana dane będą pozyskiwane od podmiotów, które są zobowiązane do udzielania informacji na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

◦  dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

◦  żądania ich sprostowania;

◦  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

◦  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora danych lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres e-mailowy.

  1. Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi do organu nadzorczego, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny